ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

خوشدل

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

68,000

68,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

69,000

69,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

67,000

67,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

66,000

66,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

88,500

88,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

67,000

67,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/07/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

64,000

64,000

02/07/03

مشاهده