ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

39,000

39,000

01/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

47,000

47,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

46,000

46,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/07/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

51,000

51,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه کاکاوند

تهران - قرچک

قرچک

30,000

30,000

01/07/02

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/07/02

مشاهده

مجموعه تولیدی آلپین

تهران - رباط کریم

رباط کریم

50,000

50,000

01/07/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/07/02

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

49,000

49,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

51,000

51,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/06/31

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

52,000

52,000

01/06/31

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

51,000

51,000

01/06/31

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

51,000

51,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه معصومی

تهران - پردیس

پردیس

50,000

50,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

51,000

51,000

01/06/30

مشاهده