ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

47,000

47,000

01/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

55,000

55,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

57,000

57,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/07/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

62,000

62,000

01/07/02

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

01/07/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/07/02

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

59,000

59,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

61,000

61,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

01/06/31

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

60,000

60,000

01/06/31

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

61,000

61,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه معصومی

تهران - پردیس

پردیس

59,000

59,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

61,000

61,000

01/06/30

مشاهده