ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

79,000

79,000

02/07/07

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

70,000

70,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

88,000

88,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

ری

90,000

90,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

ری

78,000

78,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

81,000

81,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

72,000

72,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده