ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

شهریار

88,000

88,000

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

85,000

85,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

85,000

85,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

89,000

89,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

85,000

85,000

02/09/17

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

88,000

88,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

80,000

80,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/09/17

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/09/16

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

84,000

84,000

02/09/16

مشاهده