ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پیستون

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/05/17

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/05/17

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/16

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/05/15

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

69,000

69,000

01/05/15

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/15

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

65,000

65,000

01/05/14

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/05/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/05/13

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/05/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

66,000

66,000

01/05/13

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

65,000

65,000

01/05/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/05/12

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

70,000

70,000

01/05/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/11

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

65,000

65,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/05/11

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/05/11

مشاهده