ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پیستون

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

67,000

67,000

01/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

64,000

64,000

01/09/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

65,000

65,000

01/09/17

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

69,000

69,000

01/09/16

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/09/16

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/09/16

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

67,000

67,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/15

مشاهده

بورس فلزات کیان

تهران - تهران

تهران

67,500

67,500

01/09/15

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/09/14

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

68,000

68,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/14

مشاهده