ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

60,000

60,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/07/03

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

73,000

73,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/06/31

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/06/31

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

70,000

70,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/06/31

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

73,000

73,000

01/06/31

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

73,000

73,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

ری

71,000

71,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/06/29

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

ری

70,000

70,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/06/29

مشاهده