ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

انبار البرز

تهران - قدس

قدس

48,000

48,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

45,000

45,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

55,000

55,000

02/09/18

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

52,000

52,000

02/09/18

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

50,000

50,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

53,000

53,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

38,000

38,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

02/09/17

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه شرکا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

48,000

48,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

40,000

40,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

50,000

50,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

46,000

46,000

02/09/11

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/08/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

40,000

40,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

45,000

45,000

02/07/25

مشاهده