ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

30,000

30,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

39,000

39,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/13

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

35,000

35,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

33,000

33,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

36,000

36,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه شرکا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

32,000

32,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

شهریار

42,000

42,000

01/09/11

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

27,000

27,000

01/09/09

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

40,000

40,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

38,000

38,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

36,000

36,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ویژن

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/04

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/09/03

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

30,000

30,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

36,000

36,000

01/08/18

مشاهده