ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/03/16

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/03/14

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

50,000

50,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

55,000

55,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

54,000

54,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

60,000

60,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

55,000

55,000

02/03/10

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

65,000

65,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/03/09

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

ری

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

55,000

55,000

02/03/09

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/03/09

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

62,000

62,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

62,000

62,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/03/08

مشاهده

تولیدی ذامکو

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

62,000

62,000

02/02/24

مشاهده