ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/07/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

43,000

43,000

01/07/02

مشاهده

تولیدی ذامکو

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/07/02

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

41,000

41,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

42,000

42,000

01/06/31

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

ری

41,000

41,000

01/06/31

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/29

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/06/29

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

38,000

38,000

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

40,000

40,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

ری

43,000

43,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

37,000

37,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

37,000

37,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

ری

37,000

37,000

01/06/21

مشاهده

ذوب فلزات مزینانی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

40,000

40,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

43,000

43,000

01/06/19

مشاهده