ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

ورامین

01/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

01/07/03

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

01/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

01/07/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

ری

01/07/02

مشاهده

بنگاه کاکاوند

تهران - قرچک

قرچک

01/07/02

مشاهده

تولیدی ذامکو

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

مهندسی ذوب چیتا

تهران - پردیس

پردیس

01/07/02

مشاهده

مجموعه تولیدی آلپین

تهران - رباط کریم

رباط کریم

01/07/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/07/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

رباط کریم

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

01/06/31

مشاهده