ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فلزی

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

02/03/14

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

02/03/14

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

شهریار

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

ری

02/03/13

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

02/03/13

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

02/03/12

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

تهران

02/03/12

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

02/03/12

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

02/03/12

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

02/03/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

02/03/11

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

ورامین

02/03/11

مشاهده