ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه تهران ثمری

تهران - ری

ری

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

رباط کریم

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

ورامین

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

ری

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

02/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

02/09/17

مشاهده