ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

شرکت کاتالیست قائم

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

01/09/13

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

ورامین

01/09/13

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده