ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات غیرفلزی

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

ری

01/09/18

مشاهده

ایران پالت

تهران - تهران

تهران

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/09/17

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/17

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

01/09/17

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

شهریار

01/09/17

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

01/09/17

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/09/17

مشاهده

بنگاه صفایی

تهران - تهران

تهران

01/09/16

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

ری

01/09/16

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

01/09/16

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

قدس

01/09/16

مشاهده

بنگاه کارتن سازی فدائیان

تهران - ری

ری

01/09/16

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

01/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

شهریار

01/09/16

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

01/09/16

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

01/09/16

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

پاکدشت

01/09/16

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

01/09/16

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

01/09/16

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/16

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

01/09/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/15

مشاهده