ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

10,500

10,500

01/07/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/07/02

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/06/29

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,250

11,250

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

01/06/28

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

10,600

10,600

01/06/28

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

10,760

10,760

01/06/24

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/22

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

10,850

10,850

01/06/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

9,000

9,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/06/07

مشاهده

بنگاه عارف نيا

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/05

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/08

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/05/04

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

12,000

12,000

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

14,000

14,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

12,700

12,700

01/01/21

مشاهده

بنگاه ضایعات آهن جهاد

تهران - تهران

تهران

11,650

11,650

00/12/15

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

11,000

11,000

00/11/16

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

11,000

11,000

00/08/18

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/25

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 2)

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

99/12/02

مشاهده