ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

9,800

9,800

01/07/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,400

9,400

01/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

01/07/01

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

8,700

8,700

01/06/31

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

9,450

9,450

01/06/30

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

8,000

8,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

01/06/27

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

8,160

8,160

01/06/24

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/06/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

8,500

8,500

01/06/19

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

9,000

9,000

01/06/17

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/06/07

مشاهده

بنگاه عارف نيا

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/06/05

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

8,400

8,400

01/05/28

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/05/10

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/05/08

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/05/04

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

9,800

9,800

01/05/01

مشاهده

بنگاه عباسی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/03/30

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

شهریار

12,300

12,300

01/03/23

مشاهده

بنگاه فرهاد

تهران - شهریار

شهریار

12,200

12,200

01/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

11,200

11,200

01/03/01

مشاهده