ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

ملارد

15,500

15,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

15,500

15,500

02/03/15

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

15,500

15,500

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,100

16,100

02/03/13

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

12,500

12,500

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

شهریار

16,200

16,200

02/03/10

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

14,800

14,800

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

13,000

13,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

15,100

15,100

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/03/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,900

14,900

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

14,500

14,500

02/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعات آهن جهاد

تهران - تهران

تهران

16,300

16,300

02/02/30

مشاهده

فلزات رنگی معافی

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

02/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

16,300

16,300

02/02/18

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

14,000

14,000

02/02/15

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

قدس

12,000

12,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

12,300

12,300

01/11/09

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

12,700

12,700

01/11/08

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/11/02

مشاهده