ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,300

11,300

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

11,300

11,300

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

11,300

11,300

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

11,700

11,700

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

01/09/13

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

11,800

11,800

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

11,400

11,400

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

11,100

11,100

01/09/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,850

11,850

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/09/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

11,000

11,000

01/09/09

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

11,000

11,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,450

11,450

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

9,700

9,700

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

11,000

11,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

شهریار

10,500

10,500

01/09/02

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/08/23

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

11,100

11,100

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,600

11,600

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

11,150

11,150

01/07/27

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/07/13

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

11,390

11,390

01/06/24

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/06/07

مشاهده