ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

10,200

10,200

01/07/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/07/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/07/01

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

8,800

8,800

01/06/31

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

10,450

10,450

01/06/30

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

9,700

9,700

01/06/30

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,850

10,850

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

8,500

8,500

01/06/28

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

01/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

8,500

8,500

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

9,300

9,300

01/06/27

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

10,340

10,340

01/06/24

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

ورامین

8,200

8,200

01/06/24

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/22

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/06/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

8,500

8,500

01/06/19

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

9,000

9,000

01/06/17

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,650

9,650

01/06/07

مشاهده

بنگاه عارف نيا

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/06/05

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/05/29

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

8,900

8,900

01/05/28

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,100

9,100

01/05/08

مشاهده