ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

10,000

10,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

10,600

10,600

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

10,500

10,500

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

10,800

10,800

01/09/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/09/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,350

11,350

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

9,200

9,200

01/09/09

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

10,500

10,500

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,250

11,250

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

9,000

9,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

10,000

10,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

10,500

10,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه آرتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/02

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/08/23

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

01/07/27

مشاهده

بنگاه سلیمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/25

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

01/06/24

مشاهده