ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

9,200

9,200

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

9,000

9,000

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

6,000

6,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

8,300

8,300

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

8,300

8,300

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

8,000

8,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

9,200

9,200

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/07/27

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

9,000

9,000

00/11/16

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

9,400

9,400

00/08/18

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

8,000

8,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

شهریار

7,000

7,000

99/09/30

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

99/06/12

مشاهده