ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

02/07/05

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

ملارد

11,000

11,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

13,300

13,300

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

ملارد

12,000

12,000

02/07/02

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

شهریار

12,800

12,800

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

ری

13,200

13,200

02/06/21

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

11,500

11,500

02/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

10,500

10,500

02/05/15

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

14,000

14,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

14,200

14,200

02/02/18

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

9,500

9,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

9,900

9,900

00/08/18

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

8,000

8,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

شهریار

7,000

7,000

99/09/30

مشاهده