ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

9,650

9,650

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/09/13

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

10,200

10,200

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

10,500

10,500

01/09/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,300

11,300

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

9,500

9,500

01/09/12

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/09/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

9,200

9,200

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,950

10,950

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

9,000

9,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

9,600

9,600

01/09/06

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/08/23

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/07/27

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

10,340

10,340

01/06/24

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/06/07

مشاهده