ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

9,500

9,500

01/07/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

9,750

9,750

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

12,000

12,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,900

11,900

01/07/08

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

8,500

8,500

01/07/07

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

9,300

9,300

01/07/07

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/07/06

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

12,200

12,200

01/07/05

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

8,000

8,000

01/07/05

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

ورامین

12,000

12,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/06/27

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

8,800

8,800

01/06/22

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

ورامین

10,500

10,500

01/05/24

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/05/08

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

شهریار

12,700

12,700

01/03/23

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

11,100

11,100

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

12,200

12,200

01/01/25

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/01/21

مشاهده