ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب نو

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

10,600

10,600

01/09/13

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

11,500

11,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/09/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

9,000

9,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,350

11,350

01/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

8,500

8,500

01/09/06

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,500

11,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/07/27

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/06/07

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

ورامین

8,000

8,000

01/05/28

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

ورامین

10,000

10,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/08

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه ضایعات آهن جهاد

تهران - تهران

تهران

11,750

11,750

00/12/15

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

10,000

10,000

00/08/18

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/25

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 2)

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

99/12/02

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

شهریار

8,800

8,800

99/09/30

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

99/06/12

مشاهده

بنگاه آهن آلات مالک

تهران - ملارد

ملارد

4,720

4,720

99/03/18

مشاهده