ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

8,400

8,400

01/07/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,700

8,700

01/07/02

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/06/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

8,700

8,700

01/06/28

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

9,000

9,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

شهریار

8,000

8,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

ورامین

9,000

9,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

8,000

8,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/17

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

شهریار

11,500

11,500

01/03/23

مشاهده

بنگاه فرهاد

تهران - شهریار

شهریار

12,200

12,200

01/03/10

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

شهریار

11,000

11,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

ری

11,400

11,400

01/01/25

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/01/21

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

پاکدشت

9,000

9,000

00/11/16

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

قدس

9,900

9,900

00/08/18

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

قدس

10,000

10,000

00/05/30

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 2)

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

99/12/02

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

شهریار

7,000

7,000

99/09/30

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

99/06/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قاسمی

تهران - تهران

تهران

4,100

4,100

99/02/24

مشاهده