ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

قدس

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

بهارستان

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

01/09/13

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

شهریار

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

شهریار

01/09/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

01/09/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

01/09/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

ورامین

01/09/12

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

01/09/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

قدس

01/09/09

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

01/09/09

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

قدس

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

01/09/08

مشاهده