ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج در هم

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

150,000

150,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

153,000

153,000

01/07/03

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

125,000

125,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات متال

البرز - کرج

کرج

135,000

135,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

152,000

152,000

01/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

155,000

155,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

140,000

140,000

01/06/30

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

فردیس

151,000

151,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

130,000

130,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

145,000

145,000

01/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

160,000

160,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

144,000

144,000

01/06/19

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

150,000

150,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

145,000

145,000

01/06/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

145,000

145,000

01/06/11

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

138,000

138,000

01/06/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

150,000

150,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

کرج

150,000

150,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

127,000

127,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

164,000

164,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

110,000

110,000

00/01/21

مشاهده