ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

200,000

200,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

170,000

170,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

165,000

165,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

190,000

190,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

190,000

190,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

02/07/01

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

190,000

190,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

190,000

190,000

02/05/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

180,000

180,000

02/01/04

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

225,000

225,000

01/12/06

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

کرج

130,000

130,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

118,000

118,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

140,000

140,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

130,000

130,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

100,000

100,000

00/01/21

مشاهده