ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

170,000

170,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات متال

البرز - کرج

کرج

175,000

175,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

185,000

185,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

170,000

170,000

01/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

190,000

190,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

185,000

185,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

190,000

190,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

195,000

195,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

180,000

180,000

01/06/30

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

فردیس

206,000

206,000

01/06/29

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

185,000

185,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

180,000

180,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

180,000

180,000

01/06/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

185,000

185,000

01/06/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

185,000

185,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

170,000

170,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

190,000

190,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

214,000

214,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

201,000

201,000

00/10/18

مشاهده

صنایع مس برادران مس فروشان

البرز - کرج

کرج

195,000

195,000

00/08/10

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

160,000

160,000

00/01/21

مشاهده

بنگاه فلزات یوسفی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

140,000

140,000

99/11/14

مشاهده