ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

205,000

205,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/07/03

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

194,000

194,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

209,000

209,000

01/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

215,000

215,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

204,000

204,000

01/06/30

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

فردیس

205,000

205,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/06/11

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/06/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

202,000

202,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

کرج

195,000

195,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

205,000

205,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

222,000

222,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

170,000

170,000

00/01/21

مشاهده

بنگاه فلزات یوسفی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

150,000

150,000

99/11/14

مشاهده