ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

225,000

225,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه ضایعات متال

البرز - کرج

کرج

190,000

190,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

215,000

215,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

215,000

215,000

01/05/22

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

210,000

210,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

215,000

215,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

229,000

229,000

01/05/19

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

210,000

210,000

01/05/19

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

190,000

190,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

200,000

200,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

220,000

220,000

01/05/06

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

کرج

195,000

195,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

180,000

180,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

220,000

220,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

210,000

210,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

215,000

215,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

207,000

207,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

222,000

222,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

210,000

210,000

00/10/18

مشاهده

صنایع مس برادران مس فروشان

البرز - کرج

کرج

210,000

210,000

00/08/10

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

180,000

180,000

00/01/21

مشاهده

بنگاه فلزات یوسفی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

155,000

155,000

99/11/14

مشاهده