ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

52,000

52,000

01/07/03

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

47,000

47,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

60,000

60,000

01/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

57,000

57,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

54,000

54,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

50,000

50,000

01/06/28

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

51,000

51,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

64,000

64,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

51,000

51,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

55,000

55,000

01/06/11

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

54,000

54,000

01/06/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

65,000

65,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

59,000

59,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

64,000

64,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

51,000

51,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

35,000

35,000

00/01/21

مشاهده