ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

35,000

35,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

48,000

48,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

40,000

40,000

01/07/07

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

45,000

45,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

48,000

48,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

45,000

45,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

40,000

40,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

45,000

45,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

49,000

49,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

41,000

41,000

01/06/30

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

فردیس

46,000

46,000

01/06/29

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

40,000

40,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

51,000

51,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

40,000

40,000

01/06/19

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

40,000

40,000

01/06/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

45,000

45,000

01/06/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

46,000

46,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

کرج

50,000

50,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

45,000

45,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

54,000

54,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

41,000

41,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

55,000

55,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

41,000

41,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

31,000

31,000

00/01/21

مشاهده

شرکت توان ذوب آلومینیوم

البرز - کرج

کرج

18,500

18,500

98/02/05

مشاهده