ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

67,000

67,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

65,000

65,000

02/07/07

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

نظرآباد

67,000

67,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

63,000

63,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

کرج

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

67,000

67,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

کرج

57,000

57,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

63,000

63,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

55,000

55,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

02/07/01

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

60,000

60,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

55,000

55,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

65,000

65,000

02/05/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

60,000

60,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه هامون

البرز - کرج

کرج

50,000

50,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

46,000

46,000

01/10/18

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

50,000

50,000

01/08/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

41,000

41,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

55,000

55,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

41,000

41,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

31,000

31,000

00/01/21

مشاهده

شرکت توان ذوب آلومینیوم

البرز - کرج

کرج

18,500

18,500

98/02/05

مشاهده