ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

55,000

55,000

01/05/23

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

57,000

57,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

55,000

55,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

56,000

56,000

01/05/22

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

53,000

53,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

62,000

62,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه فلزات محمدی

البرز - کرج

کرج

64,000

64,000

01/05/19

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

55,000

55,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

50,000

50,000

01/05/18

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

46,000

46,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

54,000

54,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

49,000

49,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

62,000

62,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

58,000

58,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

60,000

60,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

52,000

52,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

63,000

63,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

51,000

51,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

37,000

37,000

00/01/21

مشاهده

شرکت توان ذوب آلومینیوم

البرز - کرج

کرج

21,000

21,000

98/02/05

مشاهده