ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

نام مرکز
شهر
قیمت
بروزرسانی

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

کرج

55,000

55,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

65,000

65,000

01/05/23

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

فردیس

65,000

65,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

62,000

62,000

01/05/22

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

56,000

56,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

فردیس

64,000

64,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

50,000

50,000

01/05/18

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

53,000

53,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

60,000

60,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

60,000

60,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

63,000

63,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

65,000

65,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

56,000

56,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

فردیس

70,000

70,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

52,000

52,000

00/10/18

مشاهده

بنگاه مقدم

البرز - کرج

کرج

45,000

45,000

00/02/25

مشاهده

بنگاه امین نجفی

البرز - فردیس

فردیس

37,000

37,000

00/01/21

مشاهده