ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

کرج

01/07/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

کرج

01/07/03

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

کرج

01/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

فردیس

01/06/30

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

فردیس

01/06/29

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

کرج

01/06/28

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

کرج

01/06/28

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

کرج

01/06/24

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

01/06/15

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

کرج

01/06/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

کرج

01/06/11

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

کرج

01/06/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

کرج

01/05/08

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

کرج

01/04/30

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

01/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

کرج

00/11/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

کرج

00/11/06

مشاهده

بنگاه رجبی

البرز - ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

00/10/18

مشاهده