ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/09/12

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

65,000

65,000

01/09/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,000

38,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

38,000

38,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

39,000

39,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

38,000

38,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

48,000

48,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

01/09/08

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

57,000

57,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

42,000

42,000

01/09/07

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

46,000

46,000

01/09/07

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

58,000

58,000

01/09/06

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

56,000

56,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

52,000

52,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

50,000

50,000

01/08/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

41,000

41,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

52,000

52,000

01/08/14

مشاهده