ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فیلم رادیولوژی

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

90,000

90,000

02/03/11

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

110,000

110,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

75,000

75,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

115,000

115,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

49,500

49,500

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

100,000

100,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

55,000

55,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

37,000

37,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

68,000

68,000

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

115,000

115,000

02/03/08

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

02/03/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

115,000

115,000

02/03/06

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

77,000

77,000

02/02/31

مشاهده

بازیافت الکترونیک صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

110,000

110,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

56,000

56,000

02/02/26

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/02/23

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/02/20

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

110,000

110,000

02/02/19

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

120,000

120,000

02/02/18

مشاهده