ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/11/15

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

01/11/14

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

01/11/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/11/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

01/11/14

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

01/11/14

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

01/11/14

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

01/11/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

01/11/12

مشاهده

شرکت کاتالیست قائم

تهران - تهران

01/11/11

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

01/11/11

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

01/11/10

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

01/11/09

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

01/11/09

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

01/11/08

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/11/08

مشاهده