ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات دینام پوسته آلومینیوم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

23,600

23,600

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

34,000

34,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/04/06

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

19,000

19,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

01/04/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

01/03/25

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

30,000

30,000

01/03/19

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

31,000

31,000

01/03/16

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

36,000

36,000

01/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

32,000

32,000

01/03/08

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

32,000

32,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

00/11/25

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

00/11/17

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

00/11/03

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/10/26

مشاهده