ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کیلوبار داغونی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

40,000

40,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

44,000

44,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

40,000

40,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

02/09/10

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

40,000

40,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

42,000

42,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

36,000

36,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

34,000

34,000

02/09/06

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

43,000

43,000

02/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

02/09/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

36,000

36,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

45,500

45,500

02/09/01

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

29,000

29,000

02/08/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

37,000

37,000

02/08/22

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

40,000

40,000

02/08/21

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

37,000

37,000

02/08/21

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

02/08/15

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/08/14

مشاهده