ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کیلوبار داغونی

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

35,000

35,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

31,000

31,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

27,000

27,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

32,000

32,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

23,000

23,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

20,000

20,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

50,000

50,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

40,000

40,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

50,000

50,000

01/12/13

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/12/06

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

37,000

37,000

01/12/03

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

45,000

45,000

01/12/01

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

38,000

38,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

40,000

40,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات خدادادی

خوزستان - مسجد سلیمان

خوزستان

27,000

27,000

01/10/29

مشاهده