ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم افشان مسی

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

120,000

120,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

120,000

120,000

01/12/28

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

190,000

190,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه آسایش

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

140,000

140,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

01/11/09

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

137,000

137,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه ضایعات خدادادی

خوزستان - مسجد سلیمان

خوزستان

120,000

120,000

01/10/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

87,000

87,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/09/26

مشاهده

ضایعاتی دست شسته

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

100,000

100,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

110,000

110,000

01/06/27

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

195,000

195,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/06/10

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

تهران

115,000

115,000

00/11/18

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

00/10/11

مشاهده