ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سیم افشان مسی

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/09/18

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

110,000

110,000

01/09/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

82,000

82,000

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

120,000

120,000

01/09/13

مشاهده

ضایعاتی دست شسته

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

100,000

100,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

95,000

95,000

01/08/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

75,000

75,000

01/08/09

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

110,000

110,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/06/19

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

195,000

195,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/06/10

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

135,000

135,000

01/05/05

مشاهده

بورس فلزات حیدری

تهران - شهریار

تهران

115,000

115,000

00/11/18

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

00/10/11

مشاهده