ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت فروشندگان شمش رانی 96 %

بنگاه مرادیزاده

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

100,000

100,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

85,000

85,000

01/12/22

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

102,000

102,000

01/12/14

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

104,000

104,000

01/12/11

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

97,000

97,000

01/12/03

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

92,000

92,000

01/11/26

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

95,000

95,000

01/11/23

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/18

مشاهده

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

01/11/08

مشاهده

شیراز شمش

فارس - شیراز

فارس

69,000

69,000

01/07/28

مشاهده

ذوب آلومینیوم ایران ضایعات

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

60,000

60,000

01/07/04

مشاهده

ذوب آلومینیوم شریف

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/06/21

مشاهده

آلیاژسازان نقش جهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

66,000

66,000

01/04/30

مشاهده

آلومینیوم پیروز

همدان - نهاوند

همدان

67,000

67,000

01/04/24

مشاهده

ریخته گری امیران

تهران - ورامین

تهران

69,000

69,000

01/04/05

مشاهده

نوآور پیشه آریامن دوست

تهران - ملارد

تهران

47,000

47,000

00/03/09

مشاهده

شرکت بازالکو

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

99/05/31

مشاهده