ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

75,000

75,000

01/03/05

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

77,000

77,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

75,000

75,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

81,000

81,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

80,000

80,000

01/03/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

87,000

87,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

70,000

70,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

70,000

70,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

75,000

75,000

01/03/02

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

78,000

78,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

80,000

80,000

01/03/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

85,000

85,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

78,000

78,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

85,000

85,000

01/03/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/03/01

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/03/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

75,000

75,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

75,000

75,000

01/02/31

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

75,000

75,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

01/02/30

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

60,000

60,000

01/02/29

مشاهده