ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سی دی - CD

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

6,000

6,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/02/26

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

5,500

5,500

01/02/26

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/02/26

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

01/02/24

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

8,000

8,000

01/02/23

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,500

7,500

01/02/22

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/02/22

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/02/19

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/02/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

01/02/17

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/02/16

مشاهده

معین پلیمر

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/02/08

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,600

8,600

01/02/08

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

11,000

11,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/01/28

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

3,000

3,000

01/01/17

مشاهده