ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی دی - CD

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

01/09/12

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

8,000

8,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/09/11

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

01/09/10

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

9,500

9,500

01/09/10

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/09/09

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

01/09/08

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/09/07

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/09/07

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/09/06

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

01/09/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/08/28

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

01/08/28

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,500

7,500

01/08/25

مشاهده

معین پلیمر

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/08/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/08/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

01/08/16

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/08/02

مشاهده