ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی دی - CD

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

02/01/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

14,400

14,400

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/01/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

02/01/02

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/12/29

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/12/28

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

17,000

17,000

01/12/28

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

01/12/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/12/24

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/12/18

مشاهده

معین پلیمر

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/12/17

مشاهده

انبار کاغذ کریمی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

01/12/15

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

15,000

15,000

01/12/15

مشاهده