ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی دی - CD

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

17,000

17,000

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/07/03

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/07/02

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

17,000

17,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

15,000

15,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

02/06/30

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

25,500

25,500

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

29,001

29,001

02/06/29

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

02/06/23

مشاهده

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/06/22

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/06/21

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/06/19

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

20,000

20,000

02/06/18

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

02/06/17

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

02/06/12

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

02/06/11

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

16,800

16,800

02/06/09

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

13,000

13,000

02/05/31

مشاهده