ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (تک چیپ)

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

120,000

120,000

01/11/12

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

100,000

100,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

105,000

105,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

110,000

110,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

90,000

90,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

74,200

74,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

110,000

110,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

136,000

136,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

100,000

100,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

100,000

100,000

01/11/10

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

115,000

115,000

01/11/10

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

135,000

135,000

01/11/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

135,000

135,000

01/11/09

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/11/09

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

98,000

98,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه بازیافت صادقی

قم - قم

قم

125,000

125,000

01/11/08

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

105,000

105,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

125,000

125,000

01/11/07

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

120,000

120,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

105,000

105,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

100,000

100,000

01/11/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

120,000

120,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

01/11/02

مشاهده