ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,000

38,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

40,000

40,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

41,000

41,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

34,000

34,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

39,300

39,300

01/09/03

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

37,000

37,000

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

39,000

39,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

33,000

33,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/09/02

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

31,000

31,000

01/09/02

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

39,000

39,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/08/30

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

39,500

39,500

01/08/30

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

36,000

36,000

01/08/28

مشاهده