ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

کردستان

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

54,000

54,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

47,000

47,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

60,000

60,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه خیر آبادی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

55,300

55,300

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

41,000

41,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

52,000

52,000

02/06/29

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

45,000

45,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

52,000

52,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

51,000

51,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

55,000

55,000

02/06/27

مشاهده