ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

47,000

47,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

54,000

54,000

01/11/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

47,000

47,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

47,000

47,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

46,000

46,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

43,000

43,000

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

45,000

45,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

49,000

49,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

48,000

48,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/11/14

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

47,000

47,000

01/11/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

49,300

49,300

01/11/14

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

49,000

49,000

01/11/14

مشاهده