ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

38,000

38,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

34,000

34,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

37,000

37,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

38,000

38,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

37,000

37,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

42,500

42,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

37,000

37,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رمضانی

اصفهان - نائین

اصفهان

43,000

43,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

33,200

33,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

41,000

41,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

37,000

37,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

28,000

28,000

01/03/04

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

37,500

37,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

39,000

39,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

01/03/04

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/03/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/03/04

مشاهده