ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

36,000

36,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

32,000

32,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

35,000

35,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

38,000

38,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

34,000

34,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

34,000

34,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

36,300

36,300

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/08

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

30,000

30,000

01/07/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

34,000

34,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

33,400

33,400

01/07/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

36,000

36,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/07/07

مشاهده