ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

62,500

62,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

58,000

58,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مهدی حامدی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

57,000

57,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

55,000

55,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/18

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/18

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

65,000

65,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

51,000

51,000

02/09/17

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

63,500

63,500

02/09/17

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

60,000

60,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

61,300

61,300

02/09/17

مشاهده