ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

73,000

73,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

62,000

62,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

61,000

61,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

63,000

63,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

62,000

62,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

62,000

62,000

02/03/15

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

02/03/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

61,000

61,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

64,000

64,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/03/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

60,000

60,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/03/14

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/03/14

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه رنگین فلز مولایی

تهران - تهران

تهران

72,500

72,500

02/03/13

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

60,000

60,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/03/12

مشاهده