ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات یو پی اس

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,500

39,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

40,500

40,500

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

28,000

28,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

31,200

31,200

01/09/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

28,000

28,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

30,500

30,500

01/09/03

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

38,300

38,300

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه آرتا

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

31,000

31,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

01/08/30

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

38,500

38,500

01/08/30

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

37,500

37,500

01/08/30

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

27,000

27,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

01/08/28

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/08/28

مشاهده