ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات یو پی اس

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

53,000

53,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

02/07/05

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

59,000

59,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/07/04

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

50,000

50,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

58,000

58,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه جلوه

تهران - تهران

تهران

58,500

58,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه خیر آبادی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

52,900

52,900

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

38,000

38,000

02/06/30

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

02/06/30

مشاهده