ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

کردستان

45,000

45,000

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

48,000

48,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

42,000

42,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

45,000

45,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

45,000

45,000

02/07/06

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

38,000

38,000

02/07/06

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

58,000

58,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

47,000

47,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

40,000

40,000

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

45,000

45,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

39,000

39,000

02/07/03

مشاهده