ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

32,000

32,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

34,000

34,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

32,000

32,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

35,000

35,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

36,000

36,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

33,000

33,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

31,000

31,000

01/09/04

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

28,000

28,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

32,000

32,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

23,000

23,000

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

31,000

31,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

32,000

32,000

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

36,000

36,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

29,000

29,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

33,000

33,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

26,000

26,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

01/09/01

مشاهده