ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

32,000

32,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

32,000

32,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

33,000

33,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

30,000

30,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

23,000

23,000

01/03/04

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

34,000

34,000

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

32,000

32,000

01/03/04

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

27,000

27,000

01/03/04

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات پرنلو

تهران - بهارستان

تهران

33,000

33,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

34,000

34,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

31,000

31,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

27,000

27,000

01/03/02

مشاهده