ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات باتری و UPS

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

02/07/03

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

02/07/03

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

02/07/03

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

02/07/03

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

02/07/02

مشاهده

بنگاه جلوه

تهران - تهران

02/07/02

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/07/02

مشاهده