ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری و UPS

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

01/02/29

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

01/02/29

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/02/29

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

01/02/29

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/02/29

مشاهده

فلزات رنگی فیضی

تهران - تهران

01/02/29

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

01/02/28

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/02/28

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

01/02/28

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

01/02/28

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

01/02/28

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

01/02/28

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

01/02/28

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

01/02/28

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

01/02/28

مشاهده