ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه بلور

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

2,560

2,560

01/09/03

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

2,700

2,700

01/08/22

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

2,600

2,600

01/08/22

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

3,000

3,000

01/08/19

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

2,500

2,500

01/05/25

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

2,000

2,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

2,300

2,300

01/05/23

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

1,200

1,200

01/05/05

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

2,600

2,600

01/02/28

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

1,200

1,200

01/02/17

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

2,300

2,300

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

2,600

2,600

01/02/01

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

تهران

1,650

1,650

01/01/12

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

2,330

2,330

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

950

950

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,700

1,700

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

99/12/04

مشاهده