ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه بلور

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

2,000

2,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

2,000

2,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

1,000

1,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه پارس غرب

قزوین - قزوین

قزوین

1,600

1,600

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

700

700

00/08/02

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,700

1,700

00/07/29

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,800

1,800

00/07/27

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,600

1,600

00/07/15

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,900

1,900

00/07/13

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

750

750

00/06/24

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

2,100

2,100

00/06/09

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

1,000

1,000

00/05/08

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,700

1,700

00/04/27

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

2,000

2,000

00/03/08

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

99/12/04

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

1,000

1,000

99/11/15

مشاهده