ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات شیشه بلور

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

700

700

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

1,900

1,900

01/03/04

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

2,000

2,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

2,500

2,500

01/03/03

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,700

1,700

01/03/01

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

1,800

1,800

01/02/29

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

2,600

2,600

01/02/28

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

1,200

1,200

01/02/17

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

2,300

2,300

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

2,600

2,600

01/02/01

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

2,400

2,400

01/01/20

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

2,400

2,400

01/01/16

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

تهران

1,650

1,650

01/01/12

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

2,000

2,000

01/01/07

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

2,330

2,330

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

950

950

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,700

1,700

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

99/12/04

مشاهده