ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه بلور

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

2,500

2,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

2,300

2,300

02/06/30

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

3,000

3,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

3,000

3,000

02/05/03

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

3,200

3,200

02/04/26

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

3,200

3,200

02/03/25

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

3,000

3,000

02/01/11

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

3,000

3,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

2,200

2,200

01/10/01

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

2,000

2,000

01/05/23

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

1,200

1,200

01/02/17

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

2,600

2,600

01/02/01

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

تهران

1,650

1,650

01/01/12

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

2,330

2,330

00/10/16

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,700

1,700

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

99/12/04

مشاهده