ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه بطری رنگی

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

530

530

01/09/11

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,400

1,400

01/08/22

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,000

1,000

01/08/22

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

500

500

01/07/12

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,200

1,200

01/06/09

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,200

1,200

01/05/25

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

800

800

01/05/23

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

800

800

01/05/23

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,400

1,400

01/02/28

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

600

600

01/02/17

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,100

1,100

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

1,300

1,300

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,100

1,100

01/01/25

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

تهران

950

950

01/01/12

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

1,000

1,000

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

400

400

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

600

600

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

900

900

99/12/04

مشاهده