ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه بطری سفید

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

860

860

01/11/18

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,150

1,150

01/11/15

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500

500

01/11/13

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

500

500

01/11/02

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,600

1,600

01/10/25

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

1,300

1,300

01/10/18

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,500

1,500

01/10/06

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,200

1,200

01/10/01

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

1,600

1,600

01/08/19

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

500

500

01/07/12

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,400

1,400

01/05/25

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,200

1,200

01/05/23

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

01/05/23

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,620

1,620

01/02/28

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

900

900

01/02/17

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

1,500

1,500

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,500

1,500

01/01/25

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

تهران

1,000

1,000

01/01/12

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

1,500

1,500

00/10/16

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

650

650

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,200

1,200

99/12/04

مشاهده